Zaznacz stronę

Niniejsza polityka prywatności określa sposoby, w jakie Spółka United Biscuits (UK) Limited, prowadząca działalność jako pladis (dalej określana jako „Spółka” lub „my”), będąca właścicielem oraz administratorem tej strony internetowej, gromadzi oraz przetwarza dane osobowe swoich klientów pozyskiwane przez nią w czasie użytkowania tej strony internetowej oraz jej zawartości („Strona”), a także sposoby użytkowania oraz ochrony tych danych oraz prawa klientów dotyczące tych informacji.
Dane osobowe to informacje lub kombinacja elementów tych informacji, które umożliwiają zidentyfikowanie klienta.

Dane osobowe, które wykorzystujemy

Gromadzimy dane osobowe na temat naszych klientów, pochodzące z wielu źródeł, w tym informacje, które pozyskujemy od nich bezpośrednio (np. kiedy nawiązują z nami kontakt), oraz informacje, które pozyskujemy na ich temat ze źródeł, które opisano poniżej:
Należy pamiętać, że do gromadzenia określonych danych osobowych naszych klientów mogą nas obligować przepisy prawa lub postanowienia zawartej z nimi dowolnej umowy. Nieudostępnienie nam tych danych może uniemożliwić lub opóźnić realizację powyższego zobowiązania. W momencie gromadzenia danych informujemy, czy ich udostępnienie jest obowiązkowe i jakie są konsekwencje ich nieudostępnienia.

Dane osobowe, które pozyskujemy bezpośrednio od naszych klientów

Kategorie informacji, jakie pozyskujemy bezpośrednio od naszych klientów, obejmują:
(a)    dane osobowe (np. imię i nazwisko, płeć, wiek);
(b)    dane kontaktowe (takie jak nr telefonu, adres e-mail, adres pocztowy lub nr telefonu komórkowego);
(c)    dane, które pozyskujemy od klientów w sposób automatyczny za pomocą plików cookie oraz innych technologii identyfikacji urządzeń („Pliki cookie oraz technologia śledzenia”) [tutaj wstawić łącze do stosownego punktu polityki ochrony prywatności poświęconej plikom cookie oraz technologii śledzenia] ]

Informacje, które pozyskujemy z innych źródeł

Informacje na temat naszych klientów pozyskujemy z portali społecznościowych (np. Facebook, Twitter, Instagram)
 Kategorie informacji, jakie pozyskujemy z tych źródeł obejmują:
(a)    dane osobowe (np. imię i nazwisko, data urodzenia);
(b)    dane kontaktowe (np. nr telefonu, adres e-mail, adres pocztowy lub nr telefonu komórkowego);
(c)    opinie na nasz temat zamieszczone przez klientów w mediach społecznościowych.

Wykorzystanie danych osobowych klientów

Dane osobowe naszych klientów wykorzystujemy w celu:
(a)    nawiązywania z nimi kontaktu z myślą o uzyskaniu ich opinii na temat naszych produktów, usług oraz stron internetowych;
(b)    udoskonalania naszej strony internetowej, produktów oraz usług, a także dostarczania treści zgodnych z zainteresowaniami klienta;
(c)    udzielania odpowiedzi na zapytania i żądania naszych klientów;
(d)    kontaktowania się z naszymi klientami w związku z ewentualnymi prowadzonymi przez nas kampaniami promocyjnymi;
(e)    weryfikacji tożsamości naszych klientów podczas logowania do naszej strony;
(f)    dostarczania naszym klientom informacji na temat produktów lub informacji o charakterze promocyjnym oraz innych ofert od nas, naszej spółki macierzystej, spółek córek lub spółek powiązanych, deweloperów oraz innych partnerów promocyjnych zgodnie z naszymi preferencjami marketingowymi;
(g)    spełniania naszych obowiązków umownych zgodnie z naszymi warunkami użytkowania;
(h)    wypełniania wymogów prawnych, którym podlegamy, oraz współpracy z organami regulacyjnymi i organami odpowiedzialnymi za egzekwowanie prawa;
(i)    egzekwowania naszych praw, jeżeli istnieje taka konieczność, na przykład w celu wykrywania i zapobiegania oszustwom, a także w celu odpowiadania na zarzuty dotyczące oszustwa, naruszenia praw własności intelektualnej lub przepisów prawnych;
(j)    podejmowania środków nadzwyczajnych z myślą o ochronie zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników strony i ogółu społeczeństwa lub zapewnienia bezpieczeństwa narodowego.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe naszych klientów, opierając się na podstawie prawnej. W większości przypadków robimy to w celu:
•    spełniania wobec naszych klientów obowiązków, wynikających z zawartych z nimi umów, dotyczących na przykład przekazywania im treści promocyjnych, na których otrzymywanie wyrazili zgodę;
•    wypełniania wymogów prawnych, związanych na przykład z wyrokiem sądowym;
•    realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów obejmującej na przykład kontaktowanie się z klientami w celu zgromadzenia wiedzy na temat sposobu, w jaki korzystają z naszej Strony, lub na temat naszych produktów tak, abyśmy mogli stale wprowadzać ulepszenia. W trakcie przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów stosujemy solidne zabezpieczenia, które gwarantują ochronę prywatności klienta oraz zapewniają, że nasze prawnie uzasadnione interesy nie są nadrzędne w stosunku do interesów klienta lub jego podstawowych praw i wolności. Więcej informacji na temat testu bilansującego, który przeprowadzamy w celu przetwarzania danych osobowych klientów z myślą o realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, można uzyskać, pisząc na poniższy adres.
Zgodę na gromadzenie oraz wykorzystywanie niektórych typów danych osobowych naszych klientów uzyskujemy od nich wtedy, kiedy obligują nas do tego wymogi prawne (na przykład w związku z prowadzonymi przez nas działaniami w zakresie marketingu bezpośredniego, w związku z polityką dotyczącą plików cookies oraz technologii śledzenia oraz w przypadku przetwarzania wrażliwych danych osobowych). Udzieloną nam zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z nami za pomocą danych umieszczonych na końcu niniejszej polityki prywatności.

Udostępnianie informacji

Dane osobowe naszych klientów możemy udostępniać następującym stronom trzecim:
•    Spółki należące do grupy pladis. spółka United Biscuits (UK) Limited, będąca własnością Yildiz Holding AS („Yildiz”). Pozostajemy w ścisłej współpracy z pozostałymi przedsiębiorstwami należącymi do grupy pladis i będącymi własnością Yildiz. Określone dane dotyczące interakcji klienta związane z użytkowaniem naszej strony, a także na temat jego wszelkich zamieszczanych na niej pytań i wątpliwości możemy udostępniać pozostałym spółkom należącym do naszej grupy w celach marketingowych, optymalizacji relacji z klientami oraz sprawozdawczości wewnętrznej. Więcej informacji na temat firmy pladis można znaleźć tutaj: [tutaj wstawić łącze do odpowiedniej sekcji na stronie internetowej lub globalnej witrynie?]
•    Dostawcy usług i partnerzy biznesowi. Dane osobowe naszych klientów możemy udostępniać naszym dostawcom usług oraz partnerom biznesowym, którzy świadczą nam usługi marketingowe oraz prowadzą we współpracy z nami inne operacje biznesowe. Możemy to robić na przykład w celu wspomagania przebiegu kampanii promocyjnych oraz innych wydarzeń, wysyłania newsletterów oraz wiadomości e-mail zawierających treści o charakterze marketingowym, a także w celu umożliwienia obsługi i zarządzania naszymi serwisami e-mail, serwisami powiadomień oraz prowadzenia analizy informacji.
•    Organy odpowiedzialne za egzekwowanie prawa, sądy, organy regulacyjne, właściwe organy administracji państwowej oraz inne strony trzecie. Dane osobowe możemy udostępniać wyżej wymienionym stronom, w przypadku gdy żywimy przekonanie, że takie postępowanie jest konieczne w celu wypełnienia zobowiązania prawnego lub regulacyjnego albo w celu zapewnienia ochrony praw klienta i dowolnej strony trzeciej.
•    Nabywcy aktywów. Dane osobowe naszych klientów możemy udostępniać dowolnym stronom trzecim, które nabędą lub którym przekażemy wszystkie lub niemal wszystkie nasze aktywa oraz przedsiębiorstwa. W przypadku takiego transferu poczynimy wszelkie uzasadnione kroki w celu dopilnowania, aby podmiot, któremu przekażemy dane osobowe naszych klientów, wykorzystywał je w sposób zgodny z treścią niniejszej polityki prywatności.
Ponieważ jako globalna grupa prowadzimy działalność na całym świecie, wyżej wymienieni odbiorcy danych osobowych mogą znajdować się poza obszarem jurysdykcji klienta (lub na terenie której świadczymy nasze usługi). Więcej informacji na ten temat można znaleźć w znajdującej się poniżej sekcji „Międzynarodowy transfer danych”.

Międzynarodowy transfer danych

Dane osobowe naszych klientów mogą być przekazywane, przechowywane i przetwarzane w krajach, które zgodnie z prawem Unii Europejskiej nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych.
Aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych osobowych naszych klientów, wdrożyliśmy stosowne zabezpieczenia (jak np. zobowiązania umowne) zgodne z obowiązującymi wymogami prawnymi. Więcej informacji na temat stosowanych przez nas zabezpieczeń można uzyskać, kontaktując się z nami za pomocą podanych niżej danych.

Dzieci

Poważnie podchodzimy do kwestii ochrony prywatności danych osobowych dzieci. Nasza strona internetowa działa zgodnie z wszelkimi stosownymi przepisami kraju, w którym znajduje się nasza siedziba. Dzieci poniżej 16 roku życia nie mogą udostępniać na naszej stronie internetowej danych osobowych na swój temat bez zgody rodzica / opiekuna prawnego. Od dzieci poniżej 16 roku życia nie wymagamy udostępniania większej liczby danych osobowych na swój temat niż jest to wymagane w celu brania przez nie udziału w typowej aktywności prowadzonej na Stronie. Jeżeli w momencie gromadzenia danych okaże się, że użytkownik nie ma ukończonych 16 lat, nie będziemy wykorzystywać ani przetwarzać jego danych osobowych bez zgody jego rodzica / opiekuna prawnego. Bez takiej zgody dziecko nie będzie miało możliwości korzystania z niektórych funkcji naszej strony internetowej. Mimo to w pewnych okolicznościach możemy wykorzystywać i przetwarzać takie informacje (zgodnie z treścią niniejszej polityki oraz obowiązującymi przepisami prawnymi) w celu powiadamiania rodzica / opiekuna prawnego dziecka oraz uzyskania jego zgody na wykorzystanie danych, a także w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, określenia odpowiedniego zakresu odpowiedzialności oraz realizacji innych celów związanych z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Technologia plików cookie oraz technologia śledzenia

Korzystamy z plików cookie oraz technologii śledzenia w celu prowadzenia oceny funkcjonowania naszej strony, w tym rejestrowania adresów IP w celu automatycznego gromadzenia informacji technicznych na temat sposobu jej wykorzystania.
Działania te mogą obejmować gromadzenie informacji na temat używanego przez klienta komputera, przeglądarki internetowej, nazwy domeny jego dostawcy usług internetowych, liczby odwiedzin na stronie, a także charakteru oraz czasu trwania wizyt. Oprócz tego odnotowujemy liczbę odwiedzin na naszej stronie w sposób zbiorczy. Informacje te pomagają nam dostosować zawartość naszej strony do zainteresowań osób ją odwiedzających oraz sprawić, by treści były dla nich atrakcyjne. Niektóre dane gromadzone za pomocą plików cookie oraz innych podobnych technologii możemy ujawniać naszym partnerom, reklamodawcom (którzy mogą wykorzystywać te informacje celu dostarczania reklam dostosowanych do wymagań użytkowników) lub innym stronom trzecim.
Działanie niektórych funkcjonalności naszej strony opiera się na plikach cookie, co wymaga udostępnienia danych osobowych naszych klientów, na przykład w celu kontaktowania się z nami za pośrednictwem portali społecznościowych. Pytamy naszych klientów o zgodę na zastosowanie plików cookie.
Możemy zezwolić stronom trzecim na zamieszczanie na naszej stronie reklam (w tym naszym partnerom promocyjnym) lub podłączenie do naszej strony funkcjonalności umieszczającej na komputerach naszych klientów pliki cookie oraz uzyskującej do nich dostęp, ale nie będą oni mieć dostępu do naszych plików cookie. Więcej informacji można znaleźć w treści naszej Polityki plików cookie [tutaj wstawić link do polityki plików cookie].
Klient ma możliwość wyłączyć obsługę plików cookie w opcjach swojej przeglądarki albo włączyć opcję otrzymywania powiadomień o ich wysyłaniu. W przypadku wyłączenia obsługi plików cookie nasz zakres możliwości dostosowywania treści do wymagań klienta w oparciu o jego aktywność na naszej stronie będzie ograniczony, co może skutkować faktem, że niektóre z jej funkcjonalności będą dla niego niedostępne.

Bezpieczeństwo przechowywanych danych

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych przez nas informacji wdrażamy środki techniczne oraz organizacyjne. Środki te mają na celu zapewnienie ciągłości integralności oraz poufności gromadzonych przez nas danych osobowych. Są one przez nas stale monitorowane w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony przetwarzanych informacji.
Dane osobowe naszych klientów przechowujemy przez cały okres trwania relacji z nimi lub przez okres przewidziany warunkami dotyczącymi stosownej kampanii promocyjnej. Po zakończeniu relacji z klientem przechowujemy jego dane osobowe przez określony czas w celu:
•    ewentualnego udostępnienia naszej dokumentacji biznesowej do analizy lub audytu;
•    spełnienia wymogów prawnych dotyczących przechowywania dokumentacji;
•    obrony w przypadku ewentualnych roszczeń prawnych bądź ich wysuwania;
•    rozpatrywania ewentualnych skarg związanych ze świadczonymi przez nas usługami.
Dane osobowe usuwamy, kiedy przestają nam one służyć do wyżej wymienionych celów. W przypadku dysponowania przez nas danymi, których z powodów technicznych nie jesteśmy w stanie całkowicie usunąć z naszych systemów, wdrożymy odpowiednie środki uniemożliwiające nam ich dalsze przetwarzanie lub wykorzystanie.

Prawo dostępu do danych osobowych

Zgodnie z lokalnymi przepisami prawa naszym klientom przysługują określone prawa dotyczące ich danych osobowych. Obejmują one:
•    prawo dostępu do danych osobowych;
•    prawo do sprostowania danych osobowych;
•    prawo do usunięcia danych osobowych;
•    prawo do ograniczenia wykorzystania danych osobowych;
•    prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych;
•    prawo do wycofania wszelkich zgód, jakie zostały udzielone na przetwarzanie danych osobowych;
•    prawo do otrzymywania danych osobowych w powszechnie używanym formacie elektronicznym oraz przekazywania ich stronie trzeciej (prawo do przenoszenia danych);
•    prawo do złożenia skargi do lokalnego organu ochrony danych.
Przesyłanie wiadomości o charakterze marketingowym za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz innych elektronicznych kanałów komunikacji będzie odbywać się wyłącznie za zgodą klienta.
W razie chęci omówienia lub skorzystania ze swoich praw zachęcamy do kontaktu z nami (dane kontaktowe znajdują się na końcu niniejszej polityki prywatności).
Jeżeli są Państwo przekonani, że przechowywane przez nas dane osobowe na Państwa temat są nieprawidłowe lub niekompletne, prosimy o niezwłoczny kontakt. Skorygujemy lub zaktualizujemy wszelkie dane na Państwa temat tak szybko, jak będzie to możliwe. W razie konieczności uzyskania dodatkowych informacji w celu realizacji Państwa żądania będziemy się z Państwem kontaktować.

Zmiany w treści polityki

Kopię niniejszej polityki mogą Państwo od nas uzyskać, kontaktując się z nami (dane kontaktowe można znaleźć powyżej). Co pewien czas będziemy wprowadzać zmiany w treści niniejszej polityki.
O wszystkich ewentualnych zmianach będą Państwo informowani. W przypadku gdy zmiany w treści niniejszej polityki ochrony prywatności będą miały fundamentalny wpływ na sposób przetwarzania danych lub – z innych względów – na Państwa osobę, przekażemy Państwu na ten temat stosowne powiadomienie tak, aby mieli Państwo możliwość skorzystania z przysługujących Państwu praw (np. prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania).

Kontakt

Spółka United Biscuits (UK) Limited, prowadząca działalność jako pladis, pełni rolę administratora odpowiedzialnego za gromadzone przez nas i przetwarzane informacje.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących sposobu wykorzystania Państwa danych osobowych prosimy kontaktować się z nami za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pisząc na adres Legal Department, pladis, Hayes Park, Hayes End Road, Hayes, Middlesex UB4 8EE, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres personaldataqueries@pladisglobal.com.
Dołożymy wszelkich starań, aby Państwa ewentualne skargi lub wątpliwości dotyczące ochrony danych osobowych były rozpatrywane z pełnym poszanowaniem Państwa praw. Jeżeli jednak nie będą Państwo zadowoleni ze sposobu rozstrzygnięcia Państwa sprawy, mają Państwo możliwość złożenia skargi do lokalnego organu ochrony danych na terenie Anglii.