Zaznacz stronę

Niniejszy dokument zawiera informacje na temat sposobu korzystania ze strony internetowej („Strona”) oraz innych internetowych usług dostarczanych przez spółkę United Biscuits (UK) Limited, prowadzącą działalność jako pladis. Państwa dostęp oraz korzystanie ze Strony oraz jej zawartości podlega niniejszym Warunkom użytkowania oraz wszelkim obowiązującym przepisom prawa. Uzyskując dostęp do tej Strony, zgadzają się Państwo („Użytkownik”) na niniejsze warunki bez żadnych ograniczeń i zastrzeżeń. Właścicielem i operatorem Strony jest spółka United Biscuits (UK) prowadząca działalność jako pladis („Spółka” lub „my”).
Statutowa siedziba Spółki mieści się pod adresem Hayes Park, Hayes End Road, Hayes, Middlesex UB4 8EE.

Polityka prywatności

Aby dowiedzieć się, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, ujawniamy dane osobowe oraz zarządzamy nimi, prosimy zapoznać się z naszą Polityką prywatności. [W tym miejscu wstawić hiperłącze do polityki ochrony prywatności]

Ogólne ograniczenia

Użytkownik może korzystać z niniejszej Strony wyłącznie w celach prywatnych i niekomercyjnych.
Użytkownik nie ma prawa w żaden sposób kopiować, powielać, ponownie używać, adaptować, ponownie przesyłać, publikować, ogłaszać, zamieszczać, modyfikować, emitować ani wprowadzać do obrotu jakiejkolwiek treści Strony, w jakichkolwiek celach publicznych lub komercyjnych bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. W przypadku zamieszczenia przez nas na Stronie określonej funkcjonalności umożliwiającej Użytkownikowi udostępnianie treści Strony, może on za jej pośrednictwem udostępniać tę treść.
Użytkownik nie ma prawa wykorzystywać podobieństwa do jakichkolwiek stron trzecich, ani ich nazwisk i/lub właściwości bez ich wyraźnej zgody.
Użytkownik nie ma prawa przesyłać na Stronę ani za jej pośrednictwem żadnych materiałów (w tym za pośrednictwem jakiejkolwiek funkcjonalności umożliwiającej udostępnianie treści Strony), które można uznać za bezprawne, szkodliwe (zawierające wirusy lub groźby, treści napastliwe, oszczercze, obsceniczne, skandaliczne, podżegające, pornograficzne, nieprzyzwoite lub bluźniercze) albo treści, które mogłyby naruszać albo zwiększać prawdopodobieństwo naruszenia jakichkolwiek przepisów prawnych bądź zachęcać do takiego naruszenia.
Mamy prawo poddawać ocenie, edytować oraz usuwać materiały przesyłane na Stronę przez Użytkowników.
Mamy prawo w dowolnym momencie anulować rejestrację dowolnego konta na Stronie, bez uprzedniego powiadomienia i ponoszenia związanej z tym odpowiedzialności, z dowolnej przyczyny, z uwzględnieniem przypadków wystąpienia problemów technicznych, nieprawidłowości oraz niewłaściwego użytkowania.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Spółka oświadcza, że podjęła wszelkie racjonalnie uzasadnione starania, aby wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem Strony były poprawne w chwili ich zamieszczenia, mimo to istnieje ryzyko występowania niezamierzonych i sporadycznych błędów, za co Spółka przeprasza.
Spółka nie udziela żadnych zapewnień ani gwarancji dotyczących informacji udostępnionych za pośrednictwem Strony, w tym hiperłączy lub jakichkolwiek innych elementów wykorzystywanych pośrednio lub bezpośrednio przez Stronę, oraz zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i poprawek w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia. Spółka zrzeka się odpowiedzialności za jakiekolwiek nieścisłości lub braki w treściach zamieszczanych na Stronie, a całkowitą odpowiedzialność za wszelkie decyzje podjęte w oparciu o informacje zawarte na Stronie ponosi Użytkownik. Spółka zrzeka się odpowiedzialności z tytułu szkód bezpośrednich, szczególnych, pośrednich lub wynikowych, oraz wszelkich innych szkód, niezależnie od ich rodzaju, wynikłych z jakiejkolwiek przyczyny w związku z wykorzystaniem jakichkolwiek informacji uzyskanych bezpośrednio lub pośrednio ze Strony.
Spółka nie udziela żadnych zapewnień ani gwarancji dotyczących informacji udostępnionych za pośrednictwem Strony, w tym hiperłączy lub jakichkolwiek innych elementów wykorzystywanych pośrednio lub bezpośrednio przez Stronę, oraz zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i poprawek w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia. Spółka zrzeka się odpowiedzialności za jakiekolwiek nieścisłości lub braki w treściach zamieszczanych na Stronie, a całkowitą odpowiedzialność za wszelkie decyzje podjęte w oparciu o informacje zawarte na Stronie ponosi Użytkownik. Spółka zrzeka się odpowiedzialności z tytułu szkód bezpośrednich, szczególnych, pośrednich lub wynikowych, oraz wszelkich innych szkód, niezależnie od ich rodzaju, wynikłych z jakiejkolwiek przyczyny w związku z wykorzystaniem jakichkolwiek informacji uzyskanych bezpośrednio lub pośrednio ze Strony.

Własność materiałów

Przy uwzględnieniu zapisów Polityki prywatności dotyczących danych osobowych wszelkie materiały przesyłane przez Użytkownika na niniejszą Stronę za pośrednictwem poczty elektronicznej, tradycyjnej lub w jakikolwiek inny sposób zostaną uznane za niepoufne i niezastrzeżone.
Materiały te obejmują dane, pytania, komentarze, sugestie, pomysły i wszelkie inne informacje materiały lub własność intelektualną.

Znaki towarowe

Wszelkie wykorzystane na Stronie znaki towarowe stanowią własność spółek należących do Grupy pladis.

Prawa autorskie

Wszelkie materiały zamieszczone na Stronie są objęte prawem autorskim © 2018 Spółki United Biscuits (UK) Limited, chyba że wyraźnie zaznaczono, że jest inaczej.
Użytkownicy nie mogą w żaden sposób kopiować, rozpowszechniać, sprzedawać, publikować, wyświetlać, transmitować, reprodukować ani dekompilować jakichkolwiek elementów zamieszczonych na Stronie materiałów (w formie elektronicznej i jakiejkolwiek innej) w jakimkolwiek celu i z uwzględnieniem wszelkich dzieł pochodnych.

Jurysdykcja

Strona jest kontrolowana i obsługiwana ze statutowej siedziby spółki (niezależnie od lokalizacji serwerów hostingowych). Wszelkie kwestie związane ze Stroną podlegają prawu Anglii oraz Walii, a wszelkie postępowania dotyczące Strony będą toczyć się przed odpowiednimi sądami znajdującymi się w Anglii. Nie gwarantujemy ani nie sugerujemy, że Strona lub zamieszczone na niej materiały są odpowiednie dla użytkowników spoza Anglii i Walii.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań lub komentarzy na temat pladis lub niniejszej Strony prosimy o kontakt telefoniczny z pladis: tel. +44 20 8234 5000 lub info@mcvities.de
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących sposobu wykorzystania Państwa danych osobowych prosimy kontaktować się z nami za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pisząc na adres Legal Department, Pladis, Hayes Park, Hayes End Road, Hayes, Middlesex UB4 8EE lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres personaldataqueries@pladisglobal.com